Monday, February 12, 2007

renungan untuk kaum hawa

bismillahirrahmanirrahim...(coretan ini ditulis oleh nukman dalamgroup usrah_online...)Buat renungan kaum hawa yg penuh dengankeayuan dan kebahagian....Dibawah akan dibincangkan mengenaibeberapa bab:-1) aurat wanita2) interaksi wanita dan lelaki3) hukum couple dan cinta dalam islam4) wanita dan islam1) aurat wanitaPenjagaan aurat wanita amat pentingkerana Nabi S.A.W bersabda yangbermaksud:"Terdapat 99 bahagian tarikan padawanita berbanding lelaki, lalu Allahkurniakan ke atas mereka sifat malu."(Hadis riwayat Baihaqi)Hadis ini menunjukkan betapa besarnyatarikan wanitaterhadap seorang lelaki.Sesungguhnya makanan yang sentiasatertutup itulah yang akan menjadirebutan berbanding dengan makanan yangterdedah dan tidak tertutup. Makananyang terhindar dari pencemaran jugalahyang akan memberikan kekuatan padatubuh manusia.Ingatlah,lelaki yang jahat itu sentiasamelirikkan matanya di setiap incibahagian tubuhmu yang terdedah.Nafsunya sentiasa mencari jalan untukmelihat wajah, serta lenggok dan bentuktubuhmu yang menawan. Sesungguhnyatubuhmu itu adalah hak bagi suami musahaja. Berikut ialah aurat wanita darisegi mazhab syafie..Asy-Syirazi, salah seorang ulamaSyafi'iyah, pengarangkitab al-Muhadzdzab mengatakan:"Adapun wanita merdeka, maka seluruhtubuhnya adalahaurat,kecuali wajah dan telapaktangan -Imam Nawawi berkata: hingga pergelangantangan - berdasarkan firman Allah 'Danjanganlah mereka menampakkanperhiasannya kecuali apa yang biasatampak daripadanya.' Ibnu Abbasberkata,'Wajahnya dan kedua telapak tangannya.'Menurut imam malik pula,Dalam syarahshaghir (penjelasan ringkas) karyaad-Dardiryang berjudul Aqrabul Masalikilaa Malik, disebutkan:"Aurat wanita merdeka terhadap laki-lakiasing, yakni yangbukan mahramnya, ialahseluruh tubuhnya selain wajah dantelapak tangan. Adapun selain itubukanlah aurat."Begitu juga apa ygdikatakan oleh mazhab hanafi dalamkitab al-Ikhtiyar, salah satu kitabMazhab Hanafi,disebutkan:"Tidak diperbolehkan melihat wanitalainkecuali wajah dan telapak tangannya,jika tidak dikhawatirkan timbulsyahwat"maka peringatan utk wanita2 islam agarmelihat kembali hukum wajib yg dibawadidalam islam seperti firman Allahyg melaknati wanita yg sengajamendedahkan auratnya kpd lelaki ygbukanmuhrim."Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangannya,dan kemaluannya, dan janganlah merekamenampakkan perhiasannya, kecuali yangnampak dari padanya...." (an-nur:31)dan perlu diingatkan "Hendaknya merekaitu melabuhkan tudungnya sampai kedadanya." (an-nur: 31)2) interaksi wanita dan lelakia) wanita memandang lelakib) berdua2an dengan lelakic) interaksi dengan lelakia) wanita memandang lelaki"Dan katakanlah kepada orang-orangmu'min perempuan: hendaknya mereka itumenundukkan sebagian pandangannya.."(an-nur:31)Disini saya merujuk fatwa yg dibawaolehyusuf qaradawi dalam kitabnyaHalal dan Haram dalam IslamOleh Syekh Muhammad Yusuf QardhawiAlih bahasa: H. Mu'ammal HamidyPenerbit: PT. Bina Ilmu, 1993Pandangan yg tidak boleh didalam islamialah dengan pandangan bernafsu(syahwat) atau pandangan yg tertarikpada seseorg itu. Beliau menyatakanpandangan yg terpelihara, apabilamemandang kepada jenis lain dengantidak mengamati-amati kecantikannya dantidak lama menoleh kepadanya sertatidakmelekatkan pandangannya kepada apa ygdilihatnya itu.Sebagaimana yg dipesanoleh Rasulullah kepada SayyidinaAli:"Hai Ali! Jangan sampai pandanganyang satu mengikuti pandangan lainnya.Kamu hanya boleh pada pandanganpertama, adapun yang berikutnya tidakboleh." (RiwayatAhmad, Abu Daud dan Tarmizi)Rasulullah s.a.w. menganggap pandanganliar dan menjurus kepada lain jenis,sebagai suatu perbuatan zina mata.Sabda beliau;"Dua mata itu bisa berzina, dan zinanyaialah melihat."(Riwayat Bukhari)

No comments: